วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567

"พื้นที่ 3 จชต. เป็นพื้นที่ที่มีสันติสุขและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

 27 มิ.ย. 2560 20:08 น.    เข้าชม 5110

- อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมืองต้นแบบ
"เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน"
(Agricultural Industry City)
- อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบ
"การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"
(Sustainable Development City)
-อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองต้นแบบ
"การค้าชายแดนระหว่างประเทศ"
(International Border City)

ความคิดเห็น