วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง

 3 ก.ค. 2560 18:47 น.    เข้าชม 6190

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการังชายฝั่งทะเลไทย

โลกร้อน
     ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อความเป็นกรดของน้ำทะเล ทำให้เกิดอันตรายต่อปะการังและสิ่งมีชีวิต

สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
     เมื่อสภาพภูมิอากาศสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดปะการังฟอกขาวที่มีความถี่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ตะกอนชายฝั่ง
     การพัฒนาชายฝั่งที่มีการขยายตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อตะกอนชายฝั่งที่ฟุ้งกระจาย และทับถมลงบนปะการังมากขึ้น

น้ำเสีย
     ปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลทั้งจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และครัวเรือนชุมชนที่มากขึ้น

การเพิ่มขึ้นของประชากร
     เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นก็มีการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังมากขึ้น

ความคิดเห็น