วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (ภายใต้กรอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

 4 ก.ค. 2560 16:55 น.    เข้าชม 8174

วิสัยทัศน์ 
"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  หรือคติพจน์ประจำชาติว่า "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ความคิดเห็น