วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566

กระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 4 ก.ค. 2560 17:11 น.    เข้าชม 3641

เช่น
1. โครงการพัฒนา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและขยายบทบาทการเป็น "ประตูสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้"
2. โครงการพัฒนา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ
3. โครงการพัฒนา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น