วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

คปท. แก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้

 5 ก.ค. 2560 18:08 น.    เข้าชม 4665

"คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้"
บทบาทหน้าที่ของ คปต.
ประสาานงานระหว่าง
- คณะรัฐมนตรี
- ราชการส่วนกลาง
- หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ขับเคลื่อน 3 ด้าน
- ความมั่นคง
- พัฒนา
- สร้างความเข้าใจ
เครื่องมือการขับเคลื่อน
- ประสานงาน
- เร่งรัด
- บูรณาการ

ความคิดเห็น