วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

บูโดรักษ์สันติสุข พิทักษ์เขตอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี

 6 ก.ค. 2560 18:38 น.    เข้าชม 3715

พื้นที่เป้าหมาย ๓ จังหวัด (๙ อำเภอ ๒๕ ตำบล ๘๙ หมู่บ้าน)
- กลุ่มที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
- กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
- กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่หลังประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
- กลุ่มที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

ความคิดเห็น