วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ด้านความมั่นคง) ภาคประชาสังคมและประชาชน มีความตื่นตัวเรื่องการแก้ไขปัญหา ตามแนวทางสันติวิธี และมีการต่อต้านการใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

 24 ก.ย. 2560 02:02 น.    เข้าชม 2860

ความคิดเห็น