วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาท ทูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยือลาแป จังหวัดนราธิวาส

 19 ธ.ค. 2562 17:51 น.    เข้าชม 2197

          วันนี้ 19 ธันวาคม 2562 พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ เดินทางมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยือลาแป อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

          เวลา 09.00 น. พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยือลาแป ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสพัฒนาด้านการเรียน โดยมี พันเอกไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันโท ไพร บุญเลี้ยง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46, นายบลยา ไหรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือลาแป, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้นำชุมชน, คณะครู, นักเรียนและผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ

          นายบลยา ไหรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือลาแป กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนบ้านยือลาแปได้มีโอกาสรับมอบ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านยือลาแปเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 364 คน ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพทำสวนรับจ้างฐานะค่อนข้างยากจน ทุนการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน อีกทั้งอุปกรณ์กีฬายังส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และจิตใจอย่างสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย

ความคิดเห็น