วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

จ.ยะลา kick off ถนนคนเดิน เดิน กิน ชิม เที่ยว ตลาดบ้านคลองทรายใน จังหวัดยะลา ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

 23 ธ.ค. 2562 08:23 น.    เข้าชม 1633

          วันนี้ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ตลาดชุมชนบ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off ถนนคนเดิน เดิน กิน ชิม เที่ยว ตลาดบ้านคลองทรายใน จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมี พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา , นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา, ส่วนราชการ, กำนัน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

          นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ถนนคนเดิน เดิน กิน ชิม เที่ยว เป็นนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จัดให้มีกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคท้องถิ่น โดยกำหนดให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมลักษณะถนนคนเดิน มีชื่องานว่า “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” จังหวัดละ 1 แห่ง และกำหนดให้มีการ Kick off ถนนคนเดิน ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ถนน คนเดิน เดิน กิน ชิม เที่ยว เป็นบ้านคลองทรายใน เป็นสถานที่ผู้คนสัญจรผ่านไปมา ทั้งในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเดิน มาแวะมา ชมมาพักผ่อนหย่อนใจ ได้สัมผัสและเลือกซื้อสินค้าในราคาถูกและหลากหลาย อยากเชิญชวนให้ทุกๆ ท่านได้มาแวะมาชม และเชื่อมั่นว่าตลาดคลองทรายในแห่งนี้ จะได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ให้อยู่คู่ตำบลยุโปตลอดไป ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงเยาวชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่าย จะเป็นการช่วยกระจายรายได้ไปยังครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย

          ถนนคนเดินบ้านคลองทรายในจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2562 และ มีแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจังหวัดยะลาได้กำหนดแผนในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และหมุนเวียนสถานที่ในการจัดกิจกรรม และมีแผนการขยายผลการจัดกิจกรรมไปในระดับอำเภอ โดยกำหนดอำเภอละ 1 จุด

ความคิดเห็น