วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

ครม.เคาะ! ร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งแก้ปัญหาความไม่สงบปลายด้ามขวาน

 21 มี.ค. 2566 14:27 น.    เข้าชม 433

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ว่า ครม.เห็นชอบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2565 - 2567และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2566 - 2570 ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นกรอบจัดทำโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในการขับเคลื่อนงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553

          ร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นการวางกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกลไกการบูรณาการภารกิจระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแต่ละฉบับมีสาระสำคัญ ดังนี้

          ฉบับแรก คือ ร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2565 – 2567 มีกรอบแนวคิดนโยบาย โดยยึดมั่นในหลักการแบบสันติวิธี หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ร่างนโยบายฉบับนี้ ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีความปลอดภัยและมีสันติสุข บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและแนวโน้มสถานการณ์โดยปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง 2)พัฒนากระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาให้ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม และ 3)มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา อำเภอจะนะ และอำเภอสะบ้าย้อย ส่วนแนวทางการบริหารจัดการ แบ่งกลไกการบริหารออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1)กลไกระดับนโยบาย ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติมีหน้าที่อำนาจหลักในการพิจารณาแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย โดยจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อกำกับและประสานงาน 2)กลไกระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง และ 3)กลไกระดับปฏิบัติในพื้นที่ กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่

          นางสาวรัชดา กล่าวว่า ฉบับที่สอง คือ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2566 - 2570 เป็นการนำสาระสำคัญของร่างนโยบายการบริหารฯ มาดำเนินการ โดยมีแผนงานรองรับนโยบาย รวม 8 แผนงาน ภายใต้ 3 แนวทางการดำเนินการ ดังนี้

          1.แนวทางด้านความมั่นคง มุ่งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ 1.1แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองและสนับสนุนภารกิจงานของแผนงานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 1.2แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และ 1.3แผนงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี มีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการพูดคุย

          2.แนวทางด้านการพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมในระดับฐานรากเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อลดเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 2.1แผนงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อกระบวนการด้านความยุติธรรม 2.2แผนงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระดับฐานรากในด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มคนยากจน 2.3แผนงานพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม และ 2.4แผนงานเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกพื้นที่ และต่างประเทศให้มีความเข้าใจต่อสถานการณ์

          3.แนวทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย 1 แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่

          ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด อาทิ เหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ประชาชนในชุมชนต่างวัฒนธรรมอยู่รวมกันอย่างสงบสุข โดยเทียบกับการดำเนินงานที่ผ่านมา

ความคิดเห็น