วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน

 12 ม.ค. 2563 18:57 น.    เข้าชม 213

          วันนี้ ( 12 ม.ค.63,1100 ) พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน" ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่งคั่งยั่งยืน โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน

          การจัดงานตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดวิสัยทัศนิในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ประกอบกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานราชการส่งเสริมการตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการในชุมชน ได้มีสถานที่ค้าขายเป็นการยกระดับสินค้าชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์นี้ มีเกษตรกรและผู้ประกอบการ เข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อจำหน่ายสินค้ากว่า 50 ราย เริ่มจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ลานตรวจปล่อยสินค้า ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินเที่ยวชมงาน พร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชนที่มาวางจำหน่ายทั้งสินค้าทางการเกษตร งานฝีมือพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง ก่อนกล่าวว่า "ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน จะเป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจ สร้างราย สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน และมั่นคงต่อไป"

ความคิดเห็น