วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

จังหวัดปัตตานี จัดพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 66

 10 ก.พ. 2563 17:33 น.    เข้าชม 149

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานอเนกประสงค์สวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 66 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หน่วยกำลังพลทหาร กำลังพลตำรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ของจังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมพิธีชุมนุม จำนวน 17 กองร้อย ร่วมทำพิธีสวนสนามและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2997 เพื่อแสดงถึงพลังความพร้อมเพรียง ความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

          พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ เพื่อต่อสู้กับผู้ที่คิดร้ายต่อประเทศชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน ขอให้ อาสารักษาดินแดนทุกคนยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน "รู้รักสามัคคี" "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อสร้างความสงบสุข สันติสุข ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จนบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ อันควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม และด้านการพัฒนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ความคิดเห็น