วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 12 ก.พ. 2563 16:23 น.    เข้าชม 155

          วันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2563 ) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ ลิฟวิ่งเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการบูรณาการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, พลตำรวจตรี จิรวัฒน์ พยุงธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, นายสัมพันธ์ มูซอลี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

          พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ในวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อมาร่วมกิจกรรม พบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อมวลชนถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาสื่อมวลชนเป็นผู้ที่ได้สื่อสารทำความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้ได้รับรู้ รับทราบในข้อเท็จจริงของเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสิ่งที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ ได้สะท้อนกลับมาสู่องค์กรภาครัฐ ให้นำไปสู่การปรับเปลี่ยน และดำเนินการงานด้านต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ต้องขอขอบคุณ สื่อมวลชนที่ได้สะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตามแนวนโยบายของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งท่านได้เน้นย้ำ ถึงการทำงานที่ต้องนำข้อเท็จจริงมาร่วมพูดคุยกัน ดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปในทิศทางของกรอบกฎหมาย มีความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกัน ที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ดำเนินงาน รับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่านสภาสันติสุขตำบล รวมทั้ง รับฟังถึงปัญหา พร้อมทั้งความคิดเห็นต่างๆของสื่อมวลชนในวันนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการที่จะแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

          กิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อชายแดนใต้สันติสุข ในประเด็นการ การทำความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งมิติด้านความมั่นคง มิติด้านการพัฒนา แนวโนมของสถาการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้ง ด้านบทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ สื่อมวลชนได้ชื่นชมการทำงานของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ในการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสื่อมวลชน และนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน ปรับแนวทางการแก้ไขพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นดห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอีกด้วย

ความคิดเห็น