วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563

ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยยุวจิตอาสาสาธารณสุขสู้ภัย covid -19

 29 ก.ค. 2563 07:58 น.    เข้าชม 31

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยยุวจิตอาสาสาธารณสุข บ้านใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิตอาสา 904 รหัส 4A023 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยยุวจิตอาสาสาธารณสุข สู้ภัยโควิด -19 เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนที่สนใจในการศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน ในการสืบสานรักษาต่อยอด ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904, ประชาชนจิตอาสาและยุวจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

          พันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิตอาสา 904 รหัส 4A023 กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยยุวจิตอาสาสาธารณสุขสู้ภัย covid 19 จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินโครงการยุวจิตอาสาสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการยุวจิตอาสาสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อสู้ภัยโรค covid-19 เนื่องจากปัจจุบัน ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงเกิดการเจ็บป่วย อาจประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารเพื่อการบริโภค โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งยุวจิตอาสาสาธารณสุข จะได้รับองค์ความรู้ นำไปพัฒนา ต่อยอด เผยแพร่ โดยเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขที่ยั่งยืน

          ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ , การสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และนำยุวจิตอาสาสาธารณสุขเยี่ยมชมการดำเนินงานภายใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยยุวจิตอาสาสาธารณสุขสู้ภัย covid 19 เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่แก่ยุวจิตอาสาสาธารณสุข เป็นอย่างดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น