วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมพบปะเกษตรกรปลูกกาแฟ ธารโต จ.ยะลา

 15 ต.ค. 2563 13:42 น.    เข้าชม 28

          วันนี้ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการปลูกกาแฟอาราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 เพื่อส่งต่อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 200,000 ต้น โดยมี นายศุกร์ เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา,พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, นายอนิรุจน์ บัวอ่อน นายอำเภอธารโต, หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟ แซมพืชหลัก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเริ่มจากศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาได้ ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกกาแฟโรบัสต้าให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะขยายพืช และเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมทางเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจะมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาพันธุ์กาแฟให้สามารถปลูกได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจและขยายต่อในวงกว้าง มีเกษตรกรมีพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 215 ราย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ควบคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะให้พี่น้องประชาชนทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ด้วยพืชผลทางการเกษตรบนพื้นที่ที่เหมาะสม ครอบครัวสามารถดำเนินการเองได้ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือใดใด เพราะ”ลงมือทำ…คือ คำตอบ” วันนี้เกษตรกรทุกคนได้เริ่มตั้งแต่ เพาะกล้า เตรียมดิน และลงมือปลูก ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง นี่คือสิ่งที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต้องการให้เกิดขึ้น มันคือ ความยั่งยืนของ “กาแฟ” ชายแดนใต้

          ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเพาะพันธุ์เมล็ดกาแฟโรบัสตาและอาราบิกา พร้อมช่วยเกษตรกรใส่ดินลงถุงเพาะชำและพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างเป็นกันเองสร้างความสุขให้แก่กลุ่มเกษตรกร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น