วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เร่งซ่อมแซม “ฝายมีชีวิต” ณ ชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 11 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

 4 เม.ย. 2564 13:34 น.    เข้าชม 27

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ช่วยกันปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างของ “ฝายมีชีวิต” ณ ชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 11 ม.11 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยยึดหลักตามศาสตร์พระราชา และดึงความร่วมมือทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ โดยจะเน้นชุมชนเป็นหลักสำคัญ เพราะคือผู้ที่ใกล้ชิดแหล่งน้ำ ต้องเป็นผู้รักษาและรับประโยชน์มากที่สุด

          สำหรับฝายมีชีวิตแห่งนี้ ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจ ของชาวบ้านในพื้นที่ได้สร้างฝายมีชีวิต ด้วยหลักการของฝายที่ว่า “คนไม่ได้สร้างฝาย แต่ฝายสร้างคน” ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตยึดหลักการปรองดองกับธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อให้ชุมชนใช้งานได้จริงเน้นโครงสร้างและรูปแบบ ให้ใช้ได้กับทุกสภาพภูมิประเทศและวัสดุที่หาใช้งานได้ง่ายในชุมชนเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ฝายมีชีวิตใช้ทุนท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในหมู่บ้านและแรงงานชาวบ้าน ช่วยกันสร้างบริหารและซ่อมแซมฝายของตนเองซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชุมชน ได้มาเรียนรู้ข้อมูลน้ำของชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในระดับฐานราก หรือเป็นการแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมด้วยชุมชนเอง

#ฝายมีชีวิต

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น