วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

เวทีประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้

 3 เม.ย. 2564 14:47 น.    เข้าชม 25

          วันนี้ 3 เมษายน 2564 เวลา 10.00 ณ สำนักงานสมาคมผู้นำอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ 233 ซอย หิเล ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สมาคมผู้นำอิสลาม ชายแดนใต้ จัดกิจกรรมพบปะรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้บริหารสมาคมฯ สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสวงหาความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมไทยพุทธ – ไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยมี พลตรี ฐกร เนียมรินทร์ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายฮัสบูเล๊าะ หิเล นายกสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและผู้นำศาสนาในพื้นที่ ร่วมประชุม

          สำหรับสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนภาคใต้ เดิมเป็นชมรมอิหม่าม คอเต็ป บิหลั่น จังหวัดยะลา และได้พัฒนาขึ้นมาเป็นสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ของจังหวัดยะลา โดยได้พัฒนาและรวมกลุ่มจากหลากหลายอาชีพ รวมถึง ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักวิชาการเป็นต้น ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตลอดการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้นให้สังคมอยู่ร่วมกันมีความสุขอย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น