วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ฝายมีชีวิตพิชิตภัยแล้ง แห่งที่ 3 ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

 15 เม.ย. 2564 11:45 น.    เข้าชม 53

          ที่ฝายมีชีวิตพิชิตภัยแล้ง บ้านทำนบ หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พันเอก อรรถพล คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เป็นประธานส่งมอบ “ฝายมีชีวิตพิชิตภัยแล้ง” แห่งที่ 3 ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มตามนโยบายของ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างฝาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

          สำหรับ ฝายมีชีวิตพิชิตภัยแล้ง บ้านทำนบ สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากฝายในด้านต่าง ๆ เป็นฝายมีชีวิตที่สร้างโดยคนในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของชุมชนรวมถึงสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันรักษาต้นน้ำ และรักษาระบบนิเวศรวมถึงร่วมกันปกป้องดูแลพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

          พร้อมกันนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้มอบผลอินทผาลัม, น้ำหวานเฮลซ์บลูบอย และน้ำตาลทราย จากหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้กับ ผู้นำศาสนา และประชาชน เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนเพื่อใช้บริโภคในการละศีลอด (เปิดปอซอ) ห้วงเดือนรอมฎอนอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ฝายมีชีวิต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น