วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

งานวิจัย ๓ จชต.

“การสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ /
หมวดหมู่: การจัดการความขัดแย้ง
ที่มา:
ไฟล์ดาวน์โหลด: 261065_2.บทสรุปผู้บริหาร_ร่างงานวิจัย_กอรมน_2565_24.10.pdf
สรุปผลสำรวจการรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่มีต่อการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 /
หมวดหมู่: การจัดการความขัดแย้ง
ที่มา: บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จ ากัด และ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ไฟล์ดาวน์โหลด: สรุปผลสำรวจการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.pdf
โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ /
หมวดหมู่: การจัดการความขัดแย้ง
ที่มา: โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ไฟล์ดาวน์โหลด: บทสรุปผู้บริหาร.pdf
/ Regional and International Conflict Regulation: Diplomatic, Economic and Military Interventions
หมวดหมู่: การจัดการความขัดแย้ง
ที่มา: Stefan Wolff, University of Birmingham / Oya Dursun-Ozkanca, Elizabethtown College / published: 17 Sep 2012
ไฟล์ดาวน์โหลด: WolffandDursun-OzkancaCivilWarsArticle2012.pdf
สถานภาพองค์ความร้: การวิจัยด้านวารสารศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / The State of the Art: Research on Journalism in the Southernmost Thailand Conflict
หมวดหมู่: การจัดการความขัดแย้ง
ที่มา: วีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา / นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2549
ไฟล์ดาวน์โหลด: Research_on_Journalism_in_the_Southernmost_Thailand_Conflict.pdf
/ ACHIEVING PEACE AND SECURITY IN A WORLD OF TURMOIL. An Arduous Challenge for the OIC
หมวดหมู่: การจัดการความขัดแย้ง
ที่มา: ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION, STATISTICAL, ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTRE FOR ISLAMIC COUNTRIES
ไฟล์ดาวน์โหลด: ACHIEVING_PEACE_AND_SECURITY_IN_A_WORLD_OF_TURMOIL.pdf

หน้า 1 จาก 6 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 51 รายการ