วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

งานวิจัย ๓ จชต.

วิถีโต๊ะบีแด: การดำรงภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Tok Bidan’ s way of life: the preservation of folk wisdom and community culture in areas of deep south provinces,Thailand.
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมสิรี ศักดิ์สูง / โครงการวิจัยนี้ได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
ไฟล์ดาวน์โหลด: tok_bidan.pdf
การศึกษาและอนุรักษ์ "เพลงดีเกีย" ในวัฒนธรรมชาวมุสลิม ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา / A Study and Conservation of “Di-kear Song” in Muslim Culture in Tambon Ko-Yao Noi, Amphoe Ko-Yao, Phang-Nga Province"
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นายทยา เตชะเสน์ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2558
ไฟล์ดาวน์โหลด: di-kear_song.pdf
การดำรงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้: กรณีศึกษาตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส / Isan Cultural Identity Maintenance in the Southern Border Area: A Case Study of Phukhao Thong Sub-district, Sukhirin District, Narathiwat Province
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ / รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ / เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ / ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร / ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล / ธรรมนูญ บุญปราการ / อรัญญา ทิพย์อักษร / นันทิยารัตน์ สุริโย / นันทรัฐ สุริโย / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด: isan_cultural_identity_maintenance_in_the_southern_border_area.pdf

หน้า 3 จาก 6 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 51 รายการ