วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

งานวิจัย ๓ จชต.

การจัดการมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ขัดแย้ง กรณีศึกษา ตำนานมัสยิดกรือเซะ / Cultural Heritage Management in Conflict Area : The Myth of Krue Se Mosque
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นางสาววลัย บุปผา / สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
ไฟล์ดาวน์โหลด: the_myth_of_krue_se_mosque.pdf
การมีส่วนร่วมของผู้นำสี่เสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษา "ตารีอีนา" ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส / The participation of main four-part leaders in the administration of supporting local arts and cultures: A case study of "Taree-Ina", Kayukla sub district, Waeng district, Narathiwat province
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: สุรชัย ไวยวรรณจิตร และคณะ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554
ไฟล์ดาวน์โหลด: taree_ina.pdf
กองทุนสวัสดิการ "ซารีกัตมาตี" วัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส / Syarikat Mati (Funeral Chairity Bond) Culture Malay Muslim Community Health Care: A Case Study of Ban koh, Yi-ngo District, Narathiwat Province.
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นายมะดาโอะ ปูเตะ และคณะ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554
ไฟล์ดาวน์โหลด: syarikat_mati.pdf

หน้า 5 จาก 6 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 51 รายการ