วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

เปิดตัว2พันธุ์ข้าวน้องใหม่เชื้อปักษ์ใต้

 18 ต.ค. 2563 03:10 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

นายอภิชาติ เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าสายพันธุ์มะจานู PTNC99012-69 จาก ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ "มะจานู69" และข้าวเจ้าสายพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ PTLC15002-4 จาก ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ "อัลฮัม ดุลิลลาฮ์4"
ข้าวเจ้าพันธุ์มะจานู 69 มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 497 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณอมิโลสสูง (27.2 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะรวงยาวแน่นปานกลาง การแตกระแง้ปานกลาง เมล็ดร่วงปานกลาง ความยากง่ายของการนวดเป็นระดับปานกลาง รูปร่างเมล็ดเรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก ข้าวสุกไม่เหนียว-ไม่ร่วน ตรงกับความนิยมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ที่ชอบใช้มือเปิบข้าวแทนการใช้ช้อน พื้นที่แนะนำในการปลูกคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ข้าวเจ้าพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 มีลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 611 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณอมิโลสสูง (27.4 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะรวงจับกันแน่นยาว รูปร่างเมล็ดค่อนข้างป้อม คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่ปานกลาง ขนาดเมล็ดค่อนข้างป้อม ข้าวหุงสุกค่อนข้างนุ่มไม่เหนียว-ไม่ร่วน ซึ่งตรงกับรสนิยมการบริโภคของชาวไทย- มุสลิม ในพื้นที่จ.สตูล และจังหวัดใกล้เคียง
ซึ่งหลังจากนี้กรมการข้าวมีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้ง 2 พันธุ์ ในฤดูนาปี 63/64 โดยพันธุ์มะจานู69 จะดำเนินการผลิตเป็นพันธุ์คัด 500 กิโลกรัม และพันธุ์หลัก 2 ตัน ในส่วนของพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 จะดำเนินการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ดัก 200 กิโลกรัม และจัดทำเป็นรวง 5,000 รวง.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 ต.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น