วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวภูมิภาค : 23 มกราคม 2563

 23 ม.ค. 2563 06:23 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

ทต.กะลุวอเหนือเดินหน้าคุมไข้เลือดออก
นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมBig Cleaning Dayเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา จำนวน400คน ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เนื่องจากปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่พบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทุกปีด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยในปี2562พบว่า เป็นปีที่มีการระบาดทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยสะสม121,696ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต123ราย และในช่วงปลายปียังคงมีรายงานผู้ป่วยมีไข้สูงและเกินมาตรฐานย้อนหลัง5ปี อย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่ามีโอกาสที่จะระบาดต่อเนื่องในปี2563
ปศุสัตว์อำนาจเจริญติวป้องกันพิษสุนัขบ้า
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี พ.ศ.2560-2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จ.อำนาจเจริญ เพื่อเป็นการบูรณาการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ในรูปแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างอาสาปศุสัตว์เดิมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทุกด้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน จ.อำนาจเจริญ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมเนื้อหา ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องวัคซีน และการฉีดวัคซีน การเก็บรักษา โปรแกรมการฉีดวัคซีน รวมทั้ง การสาธิตและฝึกปฏิบัติเทคนิคการจับสัตว์ ฯลฯ

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น