วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ทั่วถิ่นไทย ก่าวไกลการศึกษา: ประเพณีลงแขกดำนา

 3 ธ.ค. 2562 05:39 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

มนทิชา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปัตตานี เขต 3
จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ สารอาหารที่ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการ นายสุวิทย์ หวัดแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้ให้ความสำคัญของการจัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบ ครบวงจร ตั้งแต่การทำนาปลูกข้าวเพื่อรับประทานเป็นอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ปลูกมะนาวในแว่นบ่อ เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักปลอดสารพิษ และอนุรักษ์พันธุ์กล้วย เป็นต้น
นายสุวิทย์ หวัดแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง เปิดเผยว่า บริเวณแปลงนาเกือบ 3 ไร่ ซึ่งเป็นที่นาของโรงเรียนในพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้ให้นักเรียนและคณะครูช่วยกันเตรียมต้นกล้าและลงแขกดำข้าวนาปี มีคณะกรรมการสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านกว่า 60 คน ร่วมดำนาและคอยให้คำแนะนำวิธีการดำนาแก่นักเรียน ซึ่งจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีหยอกล้อกระเซ้าเย้าแหย่กันตามประสาเด็ก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ผลผลิตที่ได้จะนำไปสู่ครัวโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน และที่สำคัญได้ฝึกนักเรียนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคี อีกทั้งยังมีความภาคภูมิใจที่ได้ปลูกข้าวรับประทานเอง และร่วมสืบสานอนุรักษ์การทำนา ฟื้นฟูประเพณีการลงแขกดำนาซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ธ.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น