วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563

อพท.จับมือม.ศิลปากรลงพื้นที่ยะลาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว

 17 ก.ย. 2563 03:36 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ที่บริเวณชุมชนหน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งมอบผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งมอบผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Design) จากดินสีมายาชุมชนหน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา นอกจากนี้ ยังเดินทางไปทำการส่งมอบอีก 2 แห่งคือ ผลงานการออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) จากไม้ไผ่ในชุมชนของชุมชนนากอ อ.เบตง จ.ยะลา และการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตราสัญลักษณ์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนให้กับชุมชนตลาดน้ำยะกัง อ.เมือง และชุมชนภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นผลผลิตภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีกระบวนการพัฒนาตั้งแต่การศึกษาและสำรวจความต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชน การนำเสนอและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมในครั้งนี้ อพท. ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมส่งมอบผลงานการออกแบบภายหลังกระบวนการพัฒนา โดยผลงานการออกแบบประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์ สินค้าของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์สินค้าของฝาก รวมไปถึงแบบปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้นำผลงานผลิตภัณฑ์การออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปใช้ประโยชน์
ดร.ธนาธร เจียรกุล เจ้าของโครงการ เปิดเผยว่า ผลลัพธ์จากโครงการช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยถือเป็นความสำเร็จ และเป็นตัวอย่างการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดเครือข่ายการทำงานเชื่อมโยงการศึกษากับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป้าหมายในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีภาพลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวอันสวยงาม และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งในอนาคตจะได้ขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท่องเที่ยวศักยภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชน นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ก.ย. 2563
News Code: sme bus loc trav edu g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น