วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563

ตั้ง19ศูนย์ศึกษาเด็กปฐมวัยไฮสโคป สอนคิดวิเคราะห์-วางแผน-แก้ปัญหา

 4 ก.ค. 2562 04:14 น.    หมวดหมู่ เหตุร้ายรายวัน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สนับสนุนให้สถานศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งใน พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561 ได้กำหนดสมรรถนะของนักเรียนให้สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้เทคโนโลยีเป็น มีทักษะชีวิต และความฉลาดทางสมอง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น วางแผนเป็น ซึ่งการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาการคิด การตัดสินใจเลือก และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยให้นักเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่าน 3 กระบวนการ คือ การวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน ทั้งนี้ นายเดวิด ไวคาร์ท ประธานมูลนิธิวิจัยการศึกษาไฮสโคป กล่าวไว้ว่า การลงทุนกับเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ เพราะจะได้ทุนกลับคืนกลับมาถึง 7 เท่า
"ขณะนี้ สพฐ.ได้ประกาศให้มีโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป จำนวน 19 ศูนย์ ตามการจัดกลุ่มจังหวัดแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดและส่วนจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 จำนวน 18 กลุ่ม กลุ่มละ 1 โรงเรียน และกรุงเทพฯ 1 โรงเรียน เพื่อให้เป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดด้วย โดยสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ละ 250,000 บาท พร้อมทั้งจัดอบรมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งในส่วนของ ผู้อำนวยการโรงเรียน 267 แห่ง ศึกษานิเทศก์ 183 เขตพื้นที่การศึกษา และครู 755 คน" นายสุเทพกล่าว
นายสุเทพกล่าวอีกว่า สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 19 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนอนุบาลสุมทรสาคร โรงเรียนอนุบาลชุมพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนอนุบาล นครสวรรค์--จบ--

--มติชน ฉบับวันที่ 5 ก.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

ความคิดเห็น