วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจับมือทส. เดินหน้า'โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19'

 23 พ.ค. 2563 03:53 น.    หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน

วัชระ พัฒนศรี
"น้ำ" ถือเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน หน่วยงานภาครัฐได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ โดยการพัฒนาแหล่งน้าในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การก่อสร้างอ่างเก็บน้า ฝาย แก้มลิง บ่อเก็บน้า ท่อระบายน้า ระบบส่งน้า การปรับปรุงอ่างเก็บน้า ฝาย อาคารบังคับน้า ระบบและท่อส่งน้า ทำนบดิน การจัดหาน้าเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่แบบ บูรณาการมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมทุกภูมิภาค จากหมู่บ้านชายขอบบนภูเขาทางภาคเหนือ จดหมู่บ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ จ.เชียงใหม่, ราชบุรี, จันทบุรี, อุดรธานี ไปจนถึง จ.นราธิวาส ช่วยพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี บนวิถีของความพอเพียง
จากนโยบายการบริหารจัดการน้าของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาเรื่องน้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งชาติ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงฯ ให้หาวิธีดูแลประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี ไม่ขาดแคลนน้า ดังนั้น กรมทรัพยากรน้า จึงมีการผลักดันโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร และชาวสวนผลไม้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างความรู้ สร้างงานและรายได้ ผ่านโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยกรมทรัพยากรน้า ได้ปรับปรุงพื้นที่หนองโคกสะแบง ให้เป็นแหล่งน้าหลักของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ สามารถกักเก็บน้าได้ 96,900 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ประชาชนมีน้าใช้อย่างเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม และปศุสัตว์ สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ซึ่งน้าถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านที่ได้
รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กระทรวงฯห่วงใยชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดหาแหล่งน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการดำเนินโครงการเพิ่มน้าด้านทุนและระบบกระจายน้า เพื่อให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรมทั่วประเทศ และปัจจุบันพี่น้องประชาชนในขณะนี้ ได้รับความลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 กันทุกคน ทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก และหันมายึดอาชีพเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ตนเองตระหนักถึงการขาดแคลนน้า เลยสั่งการให้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้า ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กรมทรัพยากรน้า ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการจัดหาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ แนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีการเพิ่มน้าต้นทุน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ที่บ้านเกิดกับโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19
ด้าน นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้า ให้ข้อมูลกับเรื่องนี้ว่า สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มุ่งหวังให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน การเลิกจ้างงาน การขาดรายได้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีการทำฟาร์ม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน
"ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความยากจน ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อีกทั้งการสนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง ให้มีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้อง อันเป็นรากฐานความมั่นคงของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19" อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวทิ้งท้าย.

บรรยายใต้ภาพ
วราวุธ ศิลปอาชา
ภาดล ถาวรกฤชรัตน์

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 พ.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น