วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค: แม่ทัพภาค4พบปะกำลังพลจังหวัดชายแดนใต้

 21 พ.ย. 2563 06:23 น.    หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ได้พบปะมอบนโยบายแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาให้ดูแลกำลังพลเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพล โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ข้าราชการ กำลังพล เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง ที่สนามฟุตซอลนาควานิช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานในปีนี้ ยังคงปฏิบัติงานสานต่อแนวทางการดำเนินงาน ของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ผ่านมา ทั้งการปฏิบัติงานภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ซึ่งกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำเป็นต้องเข้าใจ เรียนรู้ ให้สามารถนำไปปฏิบัติ และนำไปสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถตอบคำข้อข้องใจ สงสัยให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทุกเรื่อง ทั้งงานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย, งานแก้ไขปัญหา ยาเสพติด, งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง, งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน

ที่มา: นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2563
News Code: pol g:naewna g:agency g:paper p:nnd v:paperl

ความคิดเห็น