วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

จี้เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน

 23 ม.ค. 2563 04:35 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

นราธิวาส - ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานพิธีมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตแรงงาน รวมถึงแกนนำอาสาสมัครแรงงาน จ.นราธิวาส ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสว่า ขอให้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน และเน้นเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนในพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีลักษณะความสามารถหลากหลาย พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้แรงงานมีพลังและเกิดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเน้นย้ำในด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
พร้อมกันนั้นขอให้ลงพื้นที่เพื่อพบปะและบูรณาการในการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในภาคการผลิตให้สามารถต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ที่สำคัญควรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 ม.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น