วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564

ตอนที่ ๑๙ โครงการป้องกันแนวคิดความรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรี

 16 พ.ย. 2563 09:40 น.

โครงการสันติสุขชายแดนใต้ ปี 2563

Now Playing 19/40
1

ตอนที่ 15 แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน

2

ตอนที่ 13 โครงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง

3

ตอนที่ 12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน

4

ตอนที่ 11 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง

5

ตอนที่ 10 แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6

ตอนที่ 9 โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

7

ตอนที่ 8 แผนงานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

8

ตอนที่ 7 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

9

ตอนที่ 6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว

10

ตอนที่ 5 โครงการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก

11

ตอนที่ 4 โครงการข่าวกรองเชิงรุก

12

ตอนที่ 3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

13

ตอนที่ 2 แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

14

ตอนที่ 1 แผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

15

ตอนที่ 14 โครงการสร้างความมั่นคงในชุมชนเป้าหมาย

16

ตอนที่ ๑๖ โครงการป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติด รวมทั้งภัยความมั่นคงอื่นๆ

17

ตอนที่ ๑๗ แผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ชุดข้อมูลความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไ

18

ตอนที่ ๑๘ โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดหัวรุนแรง

19

ตอนที่ ๑๙ โครงการป้องกันแนวคิดความรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรี

20

ตอนที่ ๒๐ โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคง

21

ตอนที่ 21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม

22

ตอนที่ 22 โครงการศึกษาและผลิตชุดข้อมูล เพื่อสลายแนวคิดหัวรุนแรง

23

ตอนที่ 23 แผนงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

24

ตอนที่ 24 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.

25

ตอนที่ 25 แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ

26

ตอนที่ 26 โครงการภาคประชาสังคมร่วมใจ

27

ตอนที่ 27 โครงการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ

28

ตอนที่ 28 แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

29

ตอนที่ 29 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขใน จชต.

30

ตอนที่ 30 โครงการนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม

31

Private video

32

ตอนที่ ๓๒ แผนงานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

33

ตอนที่ ๓๓ แผนงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

34

ตอนที่ ๓๔ โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจตามหลักศาสนา

35

ตอนที่ ๓๕ โครงการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จชต

36

ตอนที่ ๓๖ โครงการอบรมเผยแพร่และอบรมหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เ

37

ตอนที่ ๓๗ แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

38

ตอนที่ ๓๘ โครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

39

ตอนที่ ๓๙ แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

40

ตอนที่ ๔๐ แผนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

ความคิดเห็น