วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

ตอน ๓๐ ตลาดจีนเก่าแก่ กลางเมืองปัตตานี

 25 ธ.ค. 2562 15:54 น.

รายการมองมุมบวก ปี 2562

Now Playing 30/32
1

ตอนที่ ๑ การค้าขายชายแดน ด่านสุไหงโก ลก

2

ตอนที่ ๒ ท่าอากาศยานเบตง ที่สุดแห่งการรอคอย

3

ตอนที่ ๓ ฮาบาสู่สากล

4

ตอนที่ ๔ ศึกษาดาราศาสตร์ ตามวิถีแห่งอิสลาม

5

ตอนที่ ๕ ยาเสพติดแก้ด้วยชุมชนฮูกุมปากัต

6

ตอนที่ ๖ Takecare Team แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน

7

ตอนที่ ๗ เครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

8

ตอนที่ ๘ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยระบบสมัครใจ

9

ตอนที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

10

ตอนที่ ๑๐ ยาเสพติด ปัญหาเร่งด่วน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

11

ตอนที่ ๑๑ รถไฟทางคู่ หาดใหญ่ ปาดังเบซาร์ ประตูสู่อาเซียน

12

ตอนที่ ๑๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน

13

ตอนที่ ๑๓ ทะเลหมอกสองแผ่นดินทีสุคิริน

14

ตอนที่ ๑๔ เข้าใจซึ่งกันและกัน

15

ตอนที่ ๑๕ ศาสนกิจของชาวพุทธใน จชต.

16

ตอนที่ ๑๖ แพทย์เคลื่อนที่เพื่อสุขภาพที่ดีของคน จชต.

17

ตอนที่ ๑๗ วิถีประมงพื้นบ้านชายแดนใต้

18

ตอนที่ ๑๘ พระเทพศีลวิสุทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธและมุสลิม

19

ตอนที่ ๑๙ วันสำคัญทางศาสนาพุทธใน จชต.

20

ตอนที่ ๒๐ สุคิริน ผืนดินที่พ่อให้

21

ตอนที่ ๒๑ ผลไม้ชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

22

ตอนที่ ๒๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์

23

ตอนที่ ๒๓ ยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

24

ตอนที่ ๒๔ โครงการ ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา

25

ตอนที่ ๒๕ กศน ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

26

ตอนที่ ๒๖ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ปอเนาะ

27

ตอนที่ ๒๗ ครูอาสาปอเนาะ

28

ตอน ๒๘ ทะเลหมอกที่อัยเยอร์เวง

29

ตอน ๒๙ สันติภาพ สะท้อนผ่านภาพวาด

30

ตอน ๓๐ ตลาดจีนเก่าแก่ กลางเมืองปัตตานี

31

ตอน ๓๑ บัณฑิตแรงงานสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชน

32

ตอน ๓๒ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

ความคิดเห็น