วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

ตอนที่ 11 สัตว์ป่า คืนถิ่นที่โคกไม้เรือ

 27 ม.ค. 2566 13:56 น.    เข้าชม 481

พระเมตตาสู่ปวงประชา ปี 2565

Now Playing 11/40
1

ตอนที่ 01 จากน้ำพระราชหฤทัยSUB

2

ตอนที่ 02 สายธารแห่งพระเมตตาSUB

3

ตอนที่ 03 พัฒนาสู่ความยั่งยืนSUB

4

ตอนที่ 04 เพื่อปวงประชาSUB

5

ตอนที่ 05 เพื่อน้อง เรียนดี ที่ รร ตชด บ้านพักดี จังหวัดยะลาSUB

6

ตอนที่ 06 เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทSUB 1

7

ตอนที่ 06 เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทSUB

8

ตอนที่ 08 ทฤษฎีใหม่ เกษตรที่ยั่งยืนSUB

9

ตอนที่ 09 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามพระราชดำริSUB

10

ตอนที่ 10 ราชประชานุเคราะห์ เพื่อเด็กด้อยโอกาสSUB

11

ตอนที่ 11 สัตว์ป่า คืนถิ่นที่โคกไม้เรือ

12

ตอนที่12 ไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ชายแดนใต้

13

ตอนที่ 13 สวนป่ากับการอนุรักษ์ยั่งยืน

14

ตอนที่ 14 เอกลักษณ์ ผ้าทอมือโคกไผ่ 1

15

ตอนที่ 15 ฟาร์มสร้างสุข

16

ตอนที่16 ธารน้ำใจ ที่ธารโต

17

ตอนที่ 17 พัฒนา บ้านโคกมาแจ

18

ตอนที่ 18 สืบสาน งานศิลป์

19

ตอนที่ 19 เขื่อนบางลาง สานสร้างพลังชุมชน

20

ตอนที่ 20 สวนพฤกษศาสตร์สุไหงปาดี 60 พรรษามหาราชินี

21

ตอนที่ 21 พัฒนาป่า เพื่อปวงชน

22

ตอนที่ 22 สอนศิลป์ สู่งานรักษ์ผ้า

23

ตอนที่ 23 ปศุสัตว์ สร้างอาชีพ

24

ตอนที่ 24 พระดาบส สร้างคน สร้างอาชีพ

25

ตอนที่ 25 หมอหมู่บ้าน เพื่อชุมชน

26

ตอนที่ 26 อนุรักษ์พันธุ์พืชไม้ป่า บ้านโต๊ะแดง อ สุไหงโก ลก จ นราธิวาส English

27

ตอนที่ 27 พัฒนา พันธุ์ไก่อู่ติงEnglish

28

ตอนที่ 28 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ English

29

ตอนที่ 29 เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง พระราชทานEnglish

30

ตอนที่ 30 รวมใจพัฒนาบ้านยูโย English

31

ตอนที่ 31 ชลประทานพัฒนาที่อ่างเก็บน้ำลำพะยาEnglish

32

ตอนที่ 32 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านจาเราะบูโงะEnglish

33

ตอนที่ 33 สานพลังชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 English

34

ตอนที่ 34 สร้างความมั่นคง ด้วยฟาร์มตัวอย่าง กรมส่งเสริมการเกษตรEnglish

35

ตอนที่ 35 ป่าคือบ้าน บันดาลสุข English

36

ตอนที่ 36 บอนสี ตามพระราชเสาวนีย์English

37

ตอนที่ 40 ศิลปาชีพ ชีวิตดี มีสุขEnglish

38

ตอนที่ 37 ปลาน้ำกร่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีEnglish

39

ตอนที่ 38 ปลูกข้าวนาปรัง ตามพระราชดำริEnglish

40

ตอนที่ 39 สืบสาน งานหัตถศิลป์ ชายแดนใต้English

ความคิดเห็น