วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

ตอนที่ 5 โครงการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก

 15 ต.ค. 2563 14:56 น.

โครงการสันติสุขชายแดนใต้ ปี 2563

Now Playing 10/15
1

ตอนที่ 15 แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน

2

ตอนที่ 13 โครงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง

3

ตอนที่ 12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน

4

ตอนที่ 11 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง

5

ตอนที่ 10 แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6

ตอนที่ 9 โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

7

ตอนที่ 8 แผนงานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

8

ตอนที่ 7 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

9

ตอนที่ 6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว

10

ตอนที่ 5 โครงการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก

11

ตอนที่ 4 โครงการข่าวกรองเชิงรุก

12

ตอนที่ 3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

13

ตอนที่ 2 แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

14

ตอนที่ 1 แผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

15

ตอนที่ 14 โครงการสร้างความมั่นคงในชุมชนเป้าหมาย

ความคิดเห็น