วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

กลไกขับเคลื่อนนโยบาย

กลไกขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้


          ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันบูรณาการแผนงาน/โครงการโดยมี กอ.รมน. และ ศอ.บต.​ เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการยุทธศาสตร์ทั้งสองกลุ่มยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมที่กำหนด

          แผนงาน/โครงการที่ผ่านการบูรณาการ จาก กอ.รมน. และ ศอ.บต. จะเข้าสู่การกลั่นกรองของสำนักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จชต. ต่อจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จชต. เพื่อพิจารณา และนำเรียน นายกรัฐมนตรี เพื่อกรุณาอนุมัติต่อไป