วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

บทความ

3 ธ.ค. 2564

          ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สั่งสมมานาน เป็นภาวะความขาดแคลน ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล ส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลาย ๆ ด้าน และส่งผลต่อการพัฒนาในระดับประเทศตามมาในที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคมไทยให้ทุเลาเบาบางลงไป เพื่อให้สามารถต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ต่อไป ภาพรวมคนยากจนของประเทศไทย     &nbs...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          การศึกษา ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) อย่างไรก็ตาม เมื่อมองลึกลงไปในเรื่องสถานการณ์ และการจัดการในเรื่องการศึกษาใน จชต. พบว่า มีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการกระจายโอกาส การเคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วม และการปรองดอง ปัญหาเหล่านี้ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จชต.           ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวข้างต้น รวมไปถึงกา...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          ในการแก้ไขปัญหาใด ๆ ในโลกนี้ จะต้องเริ่มต้นที่การทำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อจากนั้นก็จะเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อมีแผนในการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ตามมาก็คือการดำเนินการแก้ไขปัญหา  ตามแผนที่วางไว้ และท้ายที่สุดก็คือการตรวจสอบและประเมินผลว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่           อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการในการแก้ไขปัญหาก็คือ ข้อมูลที่จะใช้สนับสนุน ในทุกกระบวนการของการแก้ไขป...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          ชุมชนบ้านม้าเงย-โคกม่วง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มีพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งการทำสวนยางพาราและทำสวนผลไม้ รวมไปถึงการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้เป็นอาหารและเพื่อขายเป็นรายได้ อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อรวบรวมผลผลิตที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ มาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในนาม “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง” การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านความสามัคค...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          ปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในมิติสังคมจิตวิทยา และเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ ปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะการว่างงานในระดับเยาวชน จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สถานการณ์โควิดทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น         &n...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          อริสโตเติ้ล นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Human being is social animal)” เนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังได้ เนื่องจากมนุษย์ต้องทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน และแต่ละชีวิตต่างก็ต้องการที่จะเสริมสร้างความสุข ความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับตนเองอยู่เสมอ สังคมจึงเป็นแหล่งรวมศูนย์ทางความคิดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา เพื่อแสวงหาคำตอบทุก...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พบว่ากลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติดส่วนใหญ่ จะเป็นเยาวชนที่อยู่ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา กลุ่มแรงงานที่กำลังว่างงาน ซึ่งแนวทางในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาพบว่า การปราบปรามและการจับกุมอย่างหนักไม่ได้ช่วยให้ปัญหาลดลง แต่การสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้แก่คนในสังคม ช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในชุมชนของตนเอง และการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดที่ควรจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ไ...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          เรื่องราวของพืชกระท่อม เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหลังการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ส่งผลให้การบริโภคใบกระท่อม ซึ่งปกติแล้วก็แฝงอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และกลายเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจตัวใหม่ทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อห่วงใยที่หลากหลายมุมมองเกี่ยวกับการปลดล็อกพืชกระท่อม มาทำความรู้จักกับพืชกระท่อม พืชสมุนไพร ท...

..อ่านต่อ
22 ก.ค. 2564

          คนพื้นถิ่นจังหวัดชายแดนใต้นั้นเลี้ยงวัวมาหลายชั่วคน แต่ส่วนใหญ่เลี้ยงวัวพื้นบ้านซึ่งตัวเล็ก วัวตัวผู้น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม ถ้าสามารถเลี้ยงวัวสายพันธุ์ที่ใหญ่ขึ้น ก็จะขายได้ราคาแพงขึ้น ในปัจจุบันการเลี้ยงโคของจังหวัดชายแดนใต้เริ่มก้าวหน้าขึ้น พัฒนารูปแบบการเลี้ยง เปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งมาเป็นแบบยืนโรง หรือเลี้ยงในโรงเรือน เพราะถ้าเป็นการเลี้ยงปล่อยทุ่งแบบเดิมจะไม่สามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้ เพราะวัวจะผสมกันเองโดยไม่ได้คัดเลือกสายพันธุ์   &n...

..อ่านต่อ
22 ก.ค. 2564

          ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินสุภาษิตคำหนึ่ง ที่กล่าวว่า “ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดพันคำ” หรือ “One picture means a thousand words” ภาพข้างต้นก็เช่นเดียวกัน สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ...หรือ อาจจะมากกว่าพันคำก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับจินตนาการ หรือ ประสบการณ์ของคนแต่ละคน ย้อนกลับมาที่ คำถาม “บอกมา “สามสิ่ง” ที่ท่านเห็นในภาพนี้”           หากให้ตอบแบบเร็ว ๆ “สามสิ่ง” ที่เห็นจากภาพนี้...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 17 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 168 รายการ