วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564
ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชวนสื่อมวลชน ช่างภาพ และผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน" โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม "รุ่นผู้นำ" เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ ด้วยเทคนิค MOJO และ Mobile Application Editing และลงพื้นที่จริง ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อผลิตสื่อเข้าร่วมประกวดผลงาน ผู้สนใจสมัครผ่าน https://bit.ly/3nyb21u หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 096-569-2647 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๔            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชวนบุคคล/กลุ่มบุคคลในพื้นที่ จชต. และ จ.สตูล (ไม่เกิน ๕ คนต่อกลุ่ม) เข้าร่วมโครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งด้านการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนใน จชต. และ จ.สตูล อย่างยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓ ธ.ค. ๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘-๐๓๒๔-๔๖๙๓, ๐๘-๑๗๘๙-๑๐๒๘            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน ที่ถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากนักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี โดยออกอากาศทาง ททบ. ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 13.55 - 14.00 น. เริ่ม 16 ก.ย. 64            ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชวนสื่อมวลชน ช่างภาพ และผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน" โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม "รุ่นผู้นำ" เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ ด้วยเทคนิค MOJO และ Mobile Application Editing และลงพื้นที่จริง ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อผลิตสื่อเข้าร่วมประกวดผลงาน ผู้สนใจสมัครผ่าน https://bit.ly/3nyb21u หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 096-569-2647 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๔            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชวนบุคคล/กลุ่มบุคคลในพื้นที่ จชต. และ จ.สตูล (ไม่เกิน ๕ คนต่อกลุ่ม) เข้าร่วมโครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งด้านการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนใน จชต. และ จ.สตูล อย่างยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓ ธ.ค. ๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘-๐๓๒๔-๔๖๙๓, ๐๘-๑๗๘๙-๑๐๒๘            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน ที่ถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากนักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี โดยออกอากาศทาง ททบ. ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 13.55 - 14.00 น. เริ่ม 16 ก.ย. 64            ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชวนสื่อมวลชน ช่างภาพ และผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน" โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม "รุ่นผู้นำ" เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ ด้วยเทคนิค MOJO และ Mobile Application Editing และลงพื้นที่จริง ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อผลิตสื่อเข้าร่วมประกวดผลงาน ผู้สนใจสมัครผ่าน https://bit.ly/3nyb21u หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 096-569-2647 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๔            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชวนบุคคล/กลุ่มบุคคลในพื้นที่ จชต. และ จ.สตูล (ไม่เกิน ๕ คนต่อกลุ่ม) เข้าร่วมโครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งด้านการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนใน จชต. และ จ.สตูล อย่างยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓ ธ.ค. ๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘-๐๓๒๔-๔๖๙๓, ๐๘-๑๗๘๙-๑๐๒๘            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน ที่ถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากนักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี โดยออกอากาศทาง ททบ. ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 13.55 - 14.00 น. เริ่ม 16 ก.ย. 64            ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชวนสื่อมวลชน ช่างภาพ และผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน" โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม "รุ่นผู้นำ" เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ ด้วยเทคนิค MOJO และ Mobile Application Editing และลงพื้นที่จริง ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อผลิตสื่อเข้าร่วมประกวดผลงาน ผู้สนใจสมัครผ่าน https://bit.ly/3nyb21u หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 096-569-2647 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๔            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชวนบุคคล/กลุ่มบุคคลในพื้นที่ จชต. และ จ.สตูล (ไม่เกิน ๕ คนต่อกลุ่ม) เข้าร่วมโครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งด้านการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนใน จชต. และ จ.สตูล อย่างยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓ ธ.ค. ๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘-๐๓๒๔-๔๖๙๓, ๐๘-๑๗๘๙-๑๐๒๘            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน ที่ถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากนักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี โดยออกอากาศทาง ททบ. ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 13.55 - 14.00 น. เริ่ม 16 ก.ย. 64            ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชวนสื่อมวลชน ช่างภาพ และผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน" โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม "รุ่นผู้นำ" เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ ด้วยเทคนิค MOJO และ Mobile Application Editing และลงพื้นที่จริง ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อผลิตสื่อเข้าร่วมประกวดผลงาน ผู้สนใจสมัครผ่าน https://bit.ly/3nyb21u หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 096-569-2647 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๔            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชวนบุคคล/กลุ่มบุคคลในพื้นที่ จชต. และ จ.สตูล (ไม่เกิน ๕ คนต่อกลุ่ม) เข้าร่วมโครงการ "คำตอบอยู่ที่ตำบล" เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งด้านการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนใน จชต. และ จ.สตูล อย่างยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓ ธ.ค. ๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘-๐๓๒๔-๔๖๙๓, ๐๘-๑๗๘๙-๑๐๒๘            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน ที่ถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากนักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี โดยออกอากาศทาง ททบ. ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 13.55 - 14.00 น. เริ่ม 16 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภายใน ศปป.๕
ดูทั้งหมด
วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระร..

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรรวิหาร เขตดุสิต กทม.

บทความ
ดูทั้งหมด
คลังอินโฟกราฟิก
ดูทั้งหมด