วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565
ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชมสารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การส่งเสริมรายได้ การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ " ต่อยอดพัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง" ออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา ๑๓.๕๕ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD.5)            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)            ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชมสารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การส่งเสริมรายได้ การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ " ต่อยอดพัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง" ออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา ๑๓.๕๕ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD.5)            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)            ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชมสารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การส่งเสริมรายได้ การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ " ต่อยอดพัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง" ออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา ๑๓.๕๕ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD.5)            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)            ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชมสารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การส่งเสริมรายได้ การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ " ต่อยอดพัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง" ออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา ๑๓.๕๕ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD.5)            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)            ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชมสารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การส่งเสริมรายได้ การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ " ต่อยอดพัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง" ออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา ๑๓.๕๕ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD.5)            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชมรายการสารคดีโครงการพระราชดำริ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD5)            ศปป.5 กอ.รมน. ขอเชิญรับชมรายการสารคดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ณ ชายแดนใต้ ทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ./HD 5)
กิจกรรมภายใน ศปป.๕
ดูทั้งหมด
ศปป.๕ กอ.รมน.จัดกิจกรรม เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพ ในแต่ละภูมิภาคขึ้น เพื่อสร้างสรรค์​สื่อตามแนวทาง หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง​ ผ่านกิจกรรม​"พัฒนาสัมพ..

ศปป.๕ กอ.รมน.จัดกิจกรรม เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพ ในแต่ละภูมิภาคขึ้น เพื่อสร้างสรรค์​สื่อตามแนวทาง หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง​ ผ่านกิจกรรม​"พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น" ​ สำหรับภาคเหนือ

สุดซาบซึ้งกินใจ​ไปกับบรรยากาศ​ การร้องเพลงอำลา​ ที่เป็นเหมือน​ "คำสัญญา" จากผู้เข้ารับการอบรม​รุ่น 2 ภาคเหนือ ในการสานต่อพันธกิจสื่อ​ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

กิจกรรมการคัดเลือกประธานรุ่น 2 ภาคเหนือ ณ กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ศปป.5 กอ.รมน.

อีกหลักสูตรสำคัญ "สื่อกับการทำหน้าที่ถ่ายทอด และรณรงค์การผลิตสื่อภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" โดยอาจารย์อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ อาจารย์และที่ปรึกษาศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถ้าประเทศเราสามารถผลิตสื่อมวลชน ที่มีความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มากเท่าไหร่ โอกาสในการสร้างสังคมที่ดีก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ชมการบรรยายเรื่อง " เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน " โดย พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สื่อสร้างสรรค์ สู่ความพอเพียง รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 26 มค.65 ณ กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่


หลักสูตรสำคัญ "สื่อกับการทำหน้าที่ถ่ายทอด และรณรงค์การผลิตสื่อภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" โดยอาจารย์อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ อาจารย์และที่ปรึกษาศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถ้าประเทศเราสามารถผลิตสื่อมวลชน ที่มีความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มากเท่าไหร่ โอกาสในการสร้างสังคมที่ดีก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แอดมินว่า พลังคอนเทนต์นี่สำคัญจริงๆ ค่ะ สื่อมวลชนพอเพียง

ศปป.5 กอ.รมน.จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์​สื่อตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ผ่านกิจกรรม​"พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น" และ​ "พัฒนาศักยภาพ​สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" สำหรับภาคเหนือ​ ได้จัดขึ้น​ ​ณ​ จ.พิษณุโลก​ ในวันที่​ 24 ม.ค.​ 65​ ณ.​ ห้องคอนเวนชั่น​ 1 โรงแรมท้อปแลนด์​ และ ในวันที่​ 26​ ม.ค.65​ ณ​. โรงแรมเลควิวรีสอร์ท​จ.เชียงใหม่ มีสื่อมวลชนในภูมิภาคนี้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า​ ​200​ คน​ ในการนี้​ พล.ท.ธิติชัย​ ปรีชา​ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน.​ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง​ "เศรษฐกิจ​พอเพียง​พื้นฐาน" ด้วย​..


คัดเลือกประธานรุ่น2 ภาคอีสาน สื่อมวลชนพอเพียง

บรรยายพิเศษ โดย พ.อ.โอภาส จันทร์อุดม ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมมวลชน กอ.รมน. จ.บุรีรัมย์และผอ.สถาบันความพอเพียงลุ่มแม่น้ำมูล สาขาบุรีรัมย์

อีกหลักสูตรสำคัญ "สื่อกับการทำหน้าที่ถ่ายทอด และรณรงค์การผลิตสื่อภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" โดยอาจารย์อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ อาจารย์และที่ปรึกษาศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถ้าประเทศเราสามารถผลิตสื่อมวลชน ที่มีความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มากเท่าไหร่ โอกาสในการสร้างสังคมที่ดีก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แอดมินว่า พลังคอนเทนต์นี่สำคัญจริงๆ ค่ะ

ศปป.5 กอ.รมน.จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์​สื่อตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ผ่านกิจกรรม​"พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น" และ​ "พัฒนาศักยภาพ​สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ได้จัดขึ้น​ ​ณ​ จว.ข.ก.​เมื่อ​ 17​ ม.ค.​ 65​ และ ในวันนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรม​ ณ​ จว.บ.ร.​ ยังคงมีสื่อมวลชนในภูมิภาคสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า​ ​200​ คน​ โดยใน เวลา​10.45​ น.​พล.ท.ธิติชัย​ ปรีชา​ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน.​ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง​ "เศรษฐกิจ​พอเพียง​พื้นฐาน" ด้วย​.. ขอเขิญติดตาม​ และรับชมการ ดำเนินกิจกรรม​สดจาก​ห้องประชุม​ รร.อัลเวเรส​ อ.เมือง​ จว.บ.ร.


ศปป.5 กอ.รมน.จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์​สื่อตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ผ่านกิจกรรม​"พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น" และ​ "พัฒนาศักยภาพ​สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยในวันนี้​ จัดขึ้น​ ณ​อาคาร​ เกิดมาต้องตอบแท​น​บุญคุ​ณแผ่น​ดิน กองพลทหารม้าที่​ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ มีสื่อมวลชนในภูมิภาคสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า​ ​200​ คน​ และใน เวลา​10.45​ น.​พล.ท.ธิติชัย​ ปรีชา​ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน.​ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง​ "เศรษฐกิจ​พอเพียง​พื้นฐาน" ด้วย​..


วันแรกของกิจกรรม​ "พัฒนาศักยภาพสื่อสู่ความพอเพียง" ภาคกลาง​ รุ่น​ที่​ 2​ เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ . บอกเลยว่าการอบรมที่ห้องรัตนาธิเบศน์​ โรงแรมนนทบุรี​ พาเลซ​ จะเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน​ ไม่แพ้รุ่นที่​ 1​ แน่นอนค่ะ

ศปป.5 กอ.รมน.จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์​สื่อตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ผ่านกิจกรรม​"พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น" และ​ "พัฒนาศักยภาพ​สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้ง​ 4 ภูมิภาค​ๆ​ ละ​ 2 รุ่น​ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนทุกสาขาของภูมิภาคนั้น​ ๆ​ โดยเริ่มที่ภาคกลางในวันจันทร์​ที่​ 10 ม.ค.65​ ณ​ ศูนย์​ปฏิบัติการ​ การท่องเที่ยว​ และการโรงแรม​ มหาวิทยาลัย​กรุงเทพธนบุรี​ มีสื่อมวลชนในภาคกลางสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า​ ​200​ คน​ ในการนี้​ พล.ท.ธิติชัย​ ปรีชา​ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน.​ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง​ "เศรษฐกิจ​พอเพียง​พื้นฐาน"


กลุ่มสุดท้ายของรุ่น​ 4 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่​ โคกหนองนาโมเดล ก่อนไปรู้ผล​ 10​ กลุ่มสุดท้ายของกิจกรรมที่​ 1 โครงการคำตอบอยู่ที่ตำบล

พ.อ.ธารา​ ​ปัญญาจันทร์​ รอง​ผอ.ศปนย.จชต.​เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม​"คำตอบอยู่ที่ตำบล​" รุ่นที่​ 4 โดยมี​ คุณสวัสดิ์ อ่อนประชู สหกรณ์จังหวัดพัทลุง, คุณปกรณ์​ ปรีชาวุฒิเดช​ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ​ดิจิทัล​สาขา​ภาคใต้​ตอนล่าง, คุณภาณุพงศ์​ จองเดิม​ นักพัฒนา​ชุมชน​ชำนาญการ​ จ.ปัตตานี และ พ.อ.วราวุฒิ มักการุณ ผอ.ส่วนบริหารและพัฒนา ศปป.5 กอ.รมน. ร่วมให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรด้วย

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก​ ก่อนจบกิจกรรม​ คำตอบอยู่ที่ตำบลค่ะ

บทความ
ดูทั้งหมด
คลังอินโฟกราฟิก
ดูทั้งหมด