วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

การเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์

การเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Strategic Link)


          นโยบาย, ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (61-80) ในประเด็นที่ 2: การป้องกัน และแก้ไข ปัญหาที่ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยจะเชื่อมโยงลงไปในระดับแผนงานหลัก ได้แก่ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (60-64), แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (60-64), แผนปฏิรูประเทศ, แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (59-64) และ นโยบาย Thailand 4.0 โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานในการกำหนดกรอบในภาพรวม

          จากแผนงานหลักระดับชาตินำไปสู่การกำหนดนโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยทั้งสองส่วนนี้ จะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งในทางดิ่ง และในทางระดับ