วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

ติดต่อเรา

ตำแหน่ง ยศ-ชื่อ-สกุล โทรศัพท์
ที่ทำงาน โทร.ทหาร
๑. ส่วนบังคับบัญชา 0-2356-0454 87064
ผู้อำนวยการ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ
รองผู้อำนวยการ (1) พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ 87094
รองผู้อำนวยการ (2) พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ 0-2356-0463 87695
รองผู้อำนวยการ (3) นายสมนึก พรหมเขียว 87076
รองผู้อำนวยการ (4) นายไพโรจน์ จริตงาม 0-7364-2677
รองผู้อำนวยการ (5) นายเจษฎา จิตรัตน์ 0-7321-1586
ผู้ช่วยอำนวยการ (1) พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม
ผู้ช่วยอำนวยการ (2) พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม
ศปนย.กอ.รมน.ภาค 4 สน 0-7326-2845 46036
รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค 4 สน. พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม
๒. ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0-2356-0464 87087
ผู้อำนวยการ พ.อ.ศักดา อนุศาสนรักษ์
รองผู้อำนวยการ พ.อ.สถาพร เตี๊ยะเพชรดี
๓. ส่วนงานบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0-2356-0465 87083
ผู้อำนวยการ พ.อ.ไตรเทพ เรืองสอน
รองผู้อำนวยการ พ.อ.พิชญุตม์ เงินแถบ
๔. ส่วนแผนงานโครงการงบประมารและประเมินผล 0-2356-0459 87065
ผู้อำนวยการ พ.อ.วราวุฒิ มักการุณ
รองผู้อำนวยการ พ.อ.เดชบดินทร์ ปัญญาจันทร์
๕. ส่วนสนับสนุน
ธุรการ 0-2356-0461 87084
ผู้อำนวยการ พ.อ.จเด็จ จาดเลน 0-2356-0462
รองผู้อำนวยการ พ.อ.ไพทูลย์ ผ่องพันธ์