วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

งานวิจัย ๓ จชต.: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันในรัฐกลันตัน ไทรบุรีและปะลิส / CURRENT THAI DIALECTS IN KELANTAN KEDAH AND PERLIS
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นายฉันทัส ทองช่วย / วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2526
ไฟล์ดาวน์โหลด: CURRENT_THAI_DIALECTS_IN_KELANTAN_KEDAH_AND_PERLIS.pdf
วิถีโต๊ะบีแด: การดำรงภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Tok Bidan’ s way of life: the preservation of folk wisdom and community culture in areas of deep south provinces,Thailand.
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมสิรี ศักดิ์สูง / โครงการวิจัยนี้ได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
ไฟล์ดาวน์โหลด: tok_bidan.pdf
การศึกษาและอนุรักษ์ "เพลงดีเกีย" ในวัฒนธรรมชาวมุสลิม ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา / A Study and Conservation of “Di-kear Song” in Muslim Culture in Tambon Ko-Yao Noi, Amphoe Ko-Yao, Phang-Nga Province"
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นายทยา เตชะเสน์ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2558
ไฟล์ดาวน์โหลด: di-kear_song.pdf
การดำรงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้: กรณีศึกษาตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส / Isan Cultural Identity Maintenance in the Southern Border Area: A Case Study of Phukhao Thong Sub-district, Sukhirin District, Narathiwat Province
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ / รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ / เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ / ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร / ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล / ธรรมนูญ บุญปราการ / อรัญญา ทิพย์อักษร / นันทิยารัตน์ สุริโย / นันทรัฐ สุริโย / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด: isan_cultural_identity_maintenance_in_the_southern_border_area.pdf
การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / The Conservation Promotion and Development of Traditional Values of ‘Khatam Quran’ of Muslims in Five Southern Border Provinces
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: อาจารย์สุรชัย ไวยวรรณจิตร / นายมูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด: khatam_quran.pdf

หน้า 1 จาก 2 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 17 รายการ