วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

งานวิจัย ๓ จชต.: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

วิถีโต๊ะบีแด: การดำรงภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Tok Bidan’ s way of life: the preservation of folk wisdom and community culture in areas of deep south provinces,Thailand.
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมสิรี ศักดิ์สูง / โครงการวิจัยนี้ได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
ไฟล์ดาวน์โหลด: tok_bidan.pdf
การศึกษาและอนุรักษ์ "เพลงดีเกีย" ในวัฒนธรรมชาวมุสลิม ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา / A Study and Conservation of “Di-kear Song” in Muslim Culture in Tambon Ko-Yao Noi, Amphoe Ko-Yao, Phang-Nga Province"
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นายทยา เตชะเสน์ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2558
ไฟล์ดาวน์โหลด: di-kear_song.pdf
การดำรงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้: กรณีศึกษาตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส / Isan Cultural Identity Maintenance in the Southern Border Area: A Case Study of Phukhao Thong Sub-district, Sukhirin District, Narathiwat Province
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ / รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ / เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ / ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร / ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล / ธรรมนูญ บุญปราการ / อรัญญา ทิพย์อักษร / นันทิยารัตน์ สุริโย / นันทรัฐ สุริโย / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด: isan_cultural_identity_maintenance_in_the_southern_border_area.pdf
การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / The Conservation Promotion and Development of Traditional Values of ‘Khatam Quran’ of Muslims in Five Southern Border Provinces
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: อาจารย์สุรชัย ไวยวรรณจิตร / นายมูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด: khatam_quran.pdf
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโย่ง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี / To Participate in the Promotion of Local Culture in the Deep South Sustainable: A Case Study Shows Ma Yong, Muang Pattani.
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: เชษฐา มุหะหมัด / ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด: ma_yong.pdf
การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒธรรมอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี / Development Strategic of Conservation and Promotion for LONG-LAE Traditional of Local Government Organization in Multiculturalism Maikaen District Pattani Province
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี / ดร.ฐากร สิทธิโชค / นายณภัทร รัตนมา / นายเกียร์ติ แก้วเอียด / นางสาวปการียะห์ เจะหะ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด: long-lae.pdf
การจัดการมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ขัดแย้ง กรณีศึกษา ตำนานมัสยิดกรือเซะ / Cultural Heritage Management in Conflict Area : The Myth of Krue Se Mosque
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นางสาววลัย บุปผา / สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
ไฟล์ดาวน์โหลด: the_myth_of_krue_se_mosque.pdf

หน้า 1 จาก 2 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 13 รายการ