วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ผู้บังคับบัญชา


พล.ท.ธิติชัย ปรีชา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑)

พล.ต.สุรวิทย์ รัตนประทุม

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒)

พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑)

พ.อ.สถิตย์​ บุญ​เมือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.
ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒)