วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

ช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๐ เม.ย. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสาน การปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ๑. ประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. เพื่อป้องกันปัญหาความ ไม่สงบในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.สน./กกล.ตร.จชต. ๒. ประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์ราชการ จชต. (แห่งใหม่ – โรงแรม ชางลี (เดิม)) ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการศูนย์ราชการ จชต. (แห่งใหม่ - โรง

 24 เม.ย. 2562

ช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๐ เม.ย. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสาน การปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ๑. ประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. เพื่อป้องกันปัญหาความ ไม่สงบในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.สน./กกล.ตร.จชต.
๒. ประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์ราชการ จชต. (แห่งใหม่ – โรงแรม ชางลี (เดิม)) ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการศูนย์ราชการ จชต. (แห่งใหม่ - โรงแรมชางลี (เดิม)) และขอให้ ศอ.บต. รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ นรม./ผอ.รมน.ในคราวประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี ๖๑ และ แถลงแผนการปฏิบัติงานปี ๖๒ เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๑
๓. ประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนถังแก๊สคอมโพสิตแทนถังแก๊สเหล็กในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
๔. ประชุมหารือแนวทางการปรับการวางกำลังของ ฉก.สงขลา และ ทก.ยว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ของ จว.ส.ข. ณ ห้องประชุม ฉก.สงขลา
ผลการปฏิบัติ
ศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูล รับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วยในเรื่องผลการปฏิบัติที่สำคัญ และให้หน่วยนำปัญหาข้อขัดข้องมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ความคิดเห็น