วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

วันที่ ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง รวม ๓๐ คน ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี มีรายละเอียดดังนี้.- ๑.๑ วันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒ ๑.๑.๑ เวลา ๑๓๓๐ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ศปชส., สรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบ ๖ เดือน ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดย สนผ.ฯ, สรุปความคืบหน้า การบังคับใช้กฎหมายและคดีสำคัญ โดย กกล.ตร.จชต. และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านงานพัฒนารอบ ๖ เดือน โดย ศอ.บต. โดยมี พล.ต. สมพล ปานกุล รอง

 1 พ.ค. 2562

วันที่ ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง รวม ๓๐ คน ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี มีรายละเอียดดังนี้.-
๑.๑ วันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒
๑.๑.๑ เวลา ๑๓๓๐ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ศปชส., สรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบ ๖ เดือน ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดย สนผ.ฯ, สรุปความคืบหน้า การบังคับใช้กฎหมายและคดีสำคัญ โดย กกล.ตร.จชต. และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านงานพัฒนารอบ ๖ เดือน โดย ศอ.บต. โดยมี พล.ต. สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒) เป็นประธานกล่าวพบปะสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

๑.๑.๒ เวลา ๑๖๓๐ คณะ ศปป.๕ ฯ และคณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ณ ตลาดนัดวิถีชุมชนกลางสวนยาง บ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นตลาดนัดที่บริหารโดยชุมชน เปิดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยชุมชนเห็นโอกาสจากการตัดถนนสาย ๔๑๘ ปัจจุบันมีร้านค้าประมาณ ๕๐ ร้าน รายได้หมุนเวียนต่อวันรวมกันประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ๑ ล้านบาทต่อเดือน ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากภาครัฐ

๑.๒ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒
๑.๒.๑ เวลา ๐๘๐๐ คณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ฯ และ คณะสื่อมวลชน ศึกษาดูงานโรงพยาบาล ธัญญารักษ์ปัตตานี โดย รับฟังแนวทางการบำบัดตามนโยบายดำเนินงานของ Camp 35 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี, พบปะสัมภาษณ์ผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัว, รับฟังการดำเนินงานของ Take Care Team เยี่ยมติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟู

๑.๒.๒ เวลา ๑๑๐๐ พบปะเวทีสภาสันติสุขตำบลเรื่องการพูดคุย ณ ร้อย.ร.๑๕๓๑๑ ฉก.ปัตตานี ๒๕ สภาสันติสุข ต.บาราโหม โดย เป็นเวทีพูดคุยร่วมกัน ๓ หมู่บ้าน คือ ม.๑ บ้านปาเระ, ม.๒ บ้านแซะดาวุด และ ม.๓ บ้านดี, ปอเนาะ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้.-
- นายรอนาลี นิมะมิง ผู้ใหญ่บ้านแซะดาวุด ได้ให้ความคิดเห็นถึงการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเห็นว่าควรนำหลักการของในหลวง ร.๙ คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มายึดเป็นหลักปฏิบัติ โดยเฉพาะการ “เข้าใจ” ซึ่งต้องเข้าใจให้ถูกต้องทั้งเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และบริบทสังคม นอกจากนี้รัฐจะต้องลดการสร้างความหวาดระแวง และเห็นว่าการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมจะเป็นตัวนำสำคัญที่สุดในการสร้างความเข้าใจ และนำมาสู่สันติสุข โดยได้ยกตัวอย่างการอยู่ร่วมกันของไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ ต.บาราโหม ที่อยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทรมาตลอด
- นายไกรวุฒิ สุวรรณเดช ผู้แทนไทยพุทธในพื้นที่ ต.บาราโหม ได้สะท้อนให้เห็นว่า ชาวไทยพุทธในชุมชนบาราโหม อยู่ร่วมกับไทยมุสลิมได้อย่างสันติ และได้กล่าวขอบคุณชาวไทยมุสลิมที่ช่วยดูแล ชาวไทยพุทธที่มีอยู่จำนวนน้อยอย่างดีตลอดมา
- พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ ฯ ได้กล่าวชื่นชมแนวทางการพูดคุยของสภาสันติสุข ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

๑.๒.๓ เวลา ๑๓๓๐ คณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ ฯ และคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมรับฟังการปฏิบัติของชุดคุ้มตรองตำบล (ชคต.) ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยเดินทางเข้าดูการปฏิบัติของ ชป.กร. และการ ตั้งด่านในหมู่บ้าน จากนั้นเยี่ยมชมสังคมพหุวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยวประวัติศาสตร์บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี และไปเยี่ยมชมวัดบ้านดี วัดแห่งแรกของปัตตานี

๑.๓ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๒
เวลา ๐๙๓๐ คณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ ฯ และคณะสื่อมวลชน เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดกรือเซะ, ไหว้สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์คู่เมืองปัตตานี

ความคิดเห็น