วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดการประชุมจัดทำโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สนย.กอ.รมน., รอง ผอ.สปง.กอ.รมน., เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน., รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต., รองอธิบดี ปค.มท., ผอ.กยก.นทพ., หน.กลุ่มงาน สบค.ศอ.บต., ผู้บริหาร ศปป.๕ กอ.รมน. และฝ่ายอำนวยการ ศปป.๕ กอ.รมน. สรุปผลการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้.- ๑. ให้ยึดถือกรอบนโยบายจัดทำ

 7 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดการประชุมจัดทำโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สนย.กอ.รมน., รอง ผอ.สปง.กอ.รมน., เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน., รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต., รองอธิบดี ปค.มท., ผอ.กยก.นทพ., หน.กลุ่มงาน สบค.ศอ.บต., ผู้บริหาร ศปป.๕ กอ.รมน. และฝ่ายอำนวยการ ศปป.๕ กอ.รมน.
สรุปผลการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้.-
๑. ให้ยึดถือกรอบนโยบายจัดทำโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในห้วงต่อไป โดยพิจารณาปรับลดหน่วยที่หมดความจำเป็น และ/หรือ อาจพิจารณาเพิ่มภารกิจงานด้านความมั่นคง เพื่อยุติเหตุรุนแรง
๒. ให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และหน่วยที่เข้าร่วมประชุม ได้นำข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับปรุงโครงสร้างฯ ปี ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามนโยบายและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำเข้าที่ประชุมจัดทำโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ปี ๒๕๖๓ ในระดับนโยบายในห้วงสัปดาห์ที่ ๔ เดือน มิ.ย. ๖๒ โดยมีเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม

ความคิดเห็น