วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ , เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ รอง ผอ.สล.คปต./ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยผู้แทนจาก สล.คปต.,ศปป.๕ กอ.รมน.,สำนักงบประมาณ, และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชุมหารือ ร่วมกับกอ.รมน.จังหวัด ป.น., และป้องกันจัง​หวัด ป.น. ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จ.ปัตตานี ในประเด็น การเสริมประสิทธิภาพและการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติให้กับกำลังภาคประชาชน ได้แก่ ชรบ., ทสปช. เป็นต้น

 19 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ , เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ รอง ผอ.สล.คปต./ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยผู้แทนจาก สล.คปต.,ศปป.๕ กอ.รมน.,สำนักงบประมาณ, และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชุมหารือ ร่วมกับกอ.รมน.จังหวัด ป.น., และป้องกันจัง​หวัด ป.น. ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จ.ปัตตานี ในประเด็น การเสริมประสิทธิภาพและการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติให้กับกำลังภาคประชาชน ได้แก่ ชรบ., ทสปช. เป็นต้น

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ cctv และการปฏิบัติงานของ กำลังภาคประชาชน , ชรบ., ทสปช. ในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี จว.ป.น

ความคิดเห็น