วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยขึ้นตรง ศปป.๕ กอ.รมน. ที่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการองค์กรคุณธรรม กอ.รมน. ตามแนวทางการประเมินระดับ ๒ "องค์กรคุณธรรม" ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. หน่วยขึ้นตรง ศปป.๕ กอ.รมน.ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม มีระบบติดตามรายงานการประเมินผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 20 เม.ย. 2563

วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยขึ้นตรง ศปป.๕ กอ.รมน. ที่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการองค์กรคุณธรรม กอ.รมน. ตามแนวทางการประเมินระดับ ๒ "องค์กรคุณธรรม" ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. หน่วยขึ้นตรง ศปป.๕ กอ.รมน.ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม มีระบบติดตามรายงานการประเมินผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๓ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ได้มีดำริให้พิจารณากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมครบตามองค์ประกอบ และเป็นไปตามหลักคิดเรื่องการระเบิดจากข้างใน ทุกคนร่วมกันคิดถึงปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ให้ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเป็นโครงการกิจกรรมดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย ดังนี้
๑. โครงการ ข.ขาก้าวเดิน ถุงน่องเก่าแลกขาใหม่เพื่อผู้พิการ จัดกิจ กรรมโดย ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน.
๒. โครงการ ไม่ถูกอย่าทิ้ง ลอตเตอรี่เก่า เพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือคนพิการและเด็กพิเศษ จัดกิจกรรมโดย ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน.
๓. โครงการ ปฏิทินเก่าเราขอ เพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ แก่ผู้พิการทางสายตา และ โครงการ หน้ากากผ้าทำมือ จัดกิจกรรมโดย ส่วนงานบริหารและพัฒนา ศปป.๕ กอ.รมน. และ
๔. โครงการ จัดทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค จัดกิจกรรมโดยส่วนแผนงานโครงการงบประมาณ และติดตามประเมินผล

ความคิดเห็น