วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการ “การส่งเสริมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาและสมุนไพรของชุมชนสังคมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

 25 ก.ย. 2566

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการ “การส่งเสริมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาและสมุนไพรของชุมชนสังคมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทศบาล ๓ ต.สะเตง อ. เมืองยะลา จ.ยะลา ซึ่งโครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกอ.รมน. กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศปป. ๕ กอ.รมน., มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมดำเนินการวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นแกนนำขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งมอบครั้งนี้ วช. สนับสนุนทุนในการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี “ รถเข็นสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องอบลมร้อนแบบพาราโบลาโดมพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ ” ให้กับกลุ่มเครือข่ายคำตอบ อยู่ที่ตำบล จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ กลุ่มๆ ละ ๑ ชุด ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ., ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมวลชนเครือข่ายคำตอบ อยู่ที่ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ความคิดเห็น