วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกำลังพล ทบ. สังกัด สง.ปรมน.ทบ. และข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ที่ได้รับพระราชทาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

 12 ม.ค. 2567

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกำลังพล ทบ. สังกัด สง.ปรมน.ทบ. และข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ที่ได้รับพระราชทาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

ความคิดเห็น