วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๗

 16 ก.พ. 2567

วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญ และความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติที่ผ่านมา โดยในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของ กอ.รมน. เพื่อเป็นการรวมจิตใจของข้าราชการภายในหน่วยงาน ให้มีความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดงาน ฯ กำหนดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน กอ.รมน. และประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อองค์กร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

ความคิดเห็น