วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

บินตรงสู่เบตง เติมเต็มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 19 ส.ค. 2562 21:16 น.    เข้าชม 3366

      เบตง เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดยะลารองจากอำเภอเมือง แต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเบตงตั้งอยู่ในระหว่างเทือกเขา สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง ทำให้การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักมีความล่าช้าใช้เวลาในการเดินทางมากและมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

      ที่ผ่านมาหากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปที่ เบตง ทำได้โดยขึ้นเครื่องบิน รถไฟ หรือรถทัวร์มาลงที่หาดใหญ่ และเดินทางต่อได้ 2 เส้นทาง แบบแรก หาดใหญ่-เบตง (เส้นทางไทย) โดยนั่งรถตู้จากหาดใหญ่ ผ่านเส้นทางยะลา-ธารโต และแบบที่สอง หาดใหญ่-มาเลเซีย-เบตง (เข้าทางด่านมาเลเซีย) : นั่งรถตู้จากหาดใหญ่ ผ่านทางด่านประกอบเข้าทางมาเลเซียไปจนถึงเข้าด่านเบตง

      เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในด้านการคมนาคมของอำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมือง ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่เมืองที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้เกิดโครงการท่าอากาศยานเบตงหรือสนามบินเบตงขึ้นเป็นความหวังของจังหวัดชายแดนภาคใต้

2560 วางศิลาฤกษ์ “สนามบินเบตง”

      คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ในวงเงิน 1,900 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (2559 – 2562) โดยมี ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ประสานการทำงานในทุกมิติ ในการ บูรณาการรวมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้ขยายทางวิ่งท่าอากาศยานเบตงเพิ่มอีก 300 เมตรจากเดิม 1,800 เมตร เพิ่มเป็น 2,100 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ อย่างแอร์บัส เอ-319 , เอ-320 และโบอิ้ง 737

      โครงการท่าอากาศยานเบตงหรือสนามบินเบตง (Betong International Airport) ตั้งอยู่ในตำบลยะรม อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากเมืองเบตง ประมาณ 12 กิโลเมตร บนพื้นที่ 920 ไร่ ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ประมาณ 15 ก.ม. เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยาน และนับเป็นท่าอากาศยานของประเทศไทย แห่งที่ 39 สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 300 คนต่อชั่วโมง และรองรับผู้โดยสารได้ 876,000 คนต่อปี จะทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลา และการเชื่อมต่อสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 600,000 คน เป็น 1,000,000 คนต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี

2563 สิ้นสุดการรอคอยกว่า 20 ปีของชาวยะลา

      ตามเป้าหมายด้านระยะเวลาการดำเนินการ สนามบินเบตงมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2563 ซึ่งความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงสร้างของสนามบิน ณ เดือนพฤษภาคม 2562 จากภาพรวมทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่ 85-95% โดยกำหนดเป้าหมายกับทุกหน่วยงานว่า จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปีนี้ และสนามบินน่าจะเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2563

      ภาพรวมความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบท่าอากาศยานเบตงมีสถานะโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คืบหน้า 85% งบประมาณ 338,388,888 บาท ในส่วนของความคืบหน้างานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่นๆ สถานะโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงสร้างขั้นพื้นทางขับบริเวณทางขับ ถนนภายในโครงการ งานชั้นรองพื้นทางบริเวณลานจอดรถยนต์ และงานปรับภูมิทัศน์ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คืบหน้า 86.512% ล่าช้ากว่าแผนงาน 12.297% งบประมาณ 1,316,732,400 บาท

เชื่อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปลุก ศก.-ท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้

      สำหรับในส่วนของเส้นทางการบิน กรมท่าอากาศยานได้มีการพูดคุยกับทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์และนกแอร์ ในระยะเริ่มต้นก็จะทำการบินเครื่องเล็ก โดยจะมีการบิน 2 แบบคือ เที่ยวบินตรง เดินทางจาก เบตง-ดอนเมือง และ ดอนเมือง-เบตง ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และ เที่ยวบินแบบต่อเครื่อง มีจุดแวะพัก ดอนเมือง-หาดใหญ่-เบตง นอกจากนี้ในเรื่องเส้นทางท่องเที่ยว หวังให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเมืองในพื้นที่ภาคใต้ ที่อาจจะเป็นทางเลือกก็คือ เส้นทางบินหาดใหญ่-เบตง-ปีนัง-กัลลาลัมเปอร์ หรือ ภูเก็ต-หาดใหญ่-เบตง ซึ่งสายการบินมาลินโดแอร์ ก็ให้ความสนใจเปิดเส้นทางมาเลเซีย-เบตง การเปิดใช้สนามบินเบตง จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางมากกว่าไปใช้สนามบินปีนัง ที่เดินทางประมาณ 90 กม. หากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ในรัฐเปรัค รัฐเคดาห์มาใช้สนามบินเบตง 

      สนามบินเบตงจึงเป็นความหวังที่ประชาชนรอคอย ในการปลุกเศรษกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อตัวเลขทางเศรษฐกิจดีขึ้นเม็ดเงินจะกระจายลงสู่ท้องถิ่นทำให้ประชาชนมีหน้าที่การงานและรายได้ในการเลี้ยงชีพ ซึ่งหากสามารถทำให้ทุกคนอิ่มท้องและมีความสุขในชีวิตได้ ก็จะมีโอกาสไปทำเรื่องเลวร้ายลดลงและสร้างทัศนคติที่ดีขึ้น นำไปสู่การลดปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น