วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

ภูมิพลังปันน้ำใจ ไบโอดีเซล

 19 ส.ค. 2562 21:38 น.    เข้าชม 2990

      ปัจจุบันน้ำมันที่ผ่านการใช้ปรุงอาหารและร้านค้า มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน หากมองดูแล้วใครหลายคนอาจไม่เห็นคุณค่าและทิ้งไป แม้แต่การใช้น้ำมันในการปรุงอาหารซ้ำหลายครั้ง หารู้ไม่ว่าเป็นการทำลายสุขภาพตัวเองจากสารพิษก่อมะเร็ง ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างไม่รู้ตัว เพราะน้ำมันที่เทไปในท่อคูคลอง หรือแม้แต่บนพื้นดิน จะส่งผลต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ และตัวเรานี่เองที่เป็นผู้ทำลายธรรมชาติ นับเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเห็นประโยชน์จากพลังงานทดแทนจากพืช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงริเริ่มให้มีการวิจัยทดลองผลิต และใช้พลังงานทดแทนจากพืช รวมทั้งการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว นำกลับมารีไซเคิลใหม่เพื่อให้กลายเป็นพลังงานทดแทน ขยายผลไปสู่ภาคชนบท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก มีกำลังผลิตวันละ 110 ลิตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

พ่อคิดเราทำ พ่อนำเราตาม

      นายยศพลพัฒ บุนนาค ชาวจังหวัดยะลา ได้แรงบันดาลใจจากการมีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องไบโอดีเซลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้น้อมนำหลักคำสอนในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 ที่พระองค์ได้ทรงชี้นำเป็นแนวทางพระราชดําริ ให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้หันไปใช้พลังงานไบโอดีเซลที่จะช่วยกันประหยัด และลดสภาวะโลกร้อน จึงได้ริเริ่มก่อตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ขึ้นในปี 2552 เพื่อเป็นศูนย์รวมธนาคารน้ำมันเพื่อผลิตไบโอดีเซล

      สมาชิกรุ่นบุกเบิกของกลุ่มได้รวมตัวกันเริ่มจากทุนอันน้อยนิด เมื่อเตรียมการทั้งด้านความรู้ เครื่องมือและสถานประกอบการเรียบร้อย แล้ว ก็ทำการรณรงค์ให้ความรู้คนในชุมชนเกี่ยวกับโทษของน้ำมันใช้ซ้ำ ประชาสัมพันธ์ให้ให้ชาวบ้านเก็บนํ้ามันพืชใช้แล้วมาขายเพื่อ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลบี 100 เพื่อส่งขายให้แก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปเพื่อกับเครื่องยนต์ดีเซล โดยน้ำมันไบโอดีเซลที่ทางกลุ่มผลิตได้มีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลในท้องตลาดทั่วไปถึงลิตรละ 5 บาทกระจาย ทําให้มีรายได้หมุนเวียนภายในหมู่บ้าน รวมทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด จะใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง กับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบนํ้า ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในชุมชนและลดภาวะโลกร้อน

ขยายโอกาสทางอาชีพสู่ผู้พิการ

      ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขยายโอกาส ส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ โดยจะมีการอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้พิการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดยะลา สามารถดำรงชีพ ประกอบอาชีพการซื้อน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ผู้พิการจากหลายอำเภอของจังหวัดยะลารวมตัวกันเป็นเครือข่าย รับซื้อน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้ว หรือน้ำมันทอดซ้ำจากคนในชุมชน เพื่อนำมาขายต่อให้โรงงานแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มพิการแล้ว รายได้ประมาณ 5,000- 12,000 บาทต่อคนต่อเดือน

จากของไร้ค่าเหลือทิ้ง สู่สินค้าพลังงาน

กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชใช้แล้ว เริ่มจากการนำน้ำมันพืชใช้แล้วจากการเก็บรวบรวมมาได้ มาพักให้ตกตะกอนและกรองเอาตะกอนออก ให้ความร้อนเพื่อให้น้ำแยกตัวออกจากนํ้ามัน เพื่อให้นํ้ามันที่นําไปผลิตมีนํ้าและสิ่งสกปรกเจือปนให้น้อยที่สุด จากนั้นนําน้ำมันที่ได้มาผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยกรด และแอลกอฮอล์ เพื่อปรับสภาพนํ้ามันให้ มีคุณสมบัติคงที่แล้วพักไว้ 1 คืน จากนั้น นํามากระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ และด่าง ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส พักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง จะ เกิดการแยกตัวเป็นน้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรีน แยกเอานํ้ามันไบโอดีเซลไปผ่านกระบวนการล้างอย่างน้อย 3-4 ครั้ง โดยครั้งแรกต้องเป็นนํ้าที่มีการ เติมกรดอ่อน เพื่อปรับสภาพนํ้ามันไบโอดีเซลที่ได้ให้มีค่าความเป็นกลาง (pH=7) จากนั้นนํานํ้ามันไปอุ่นเพื่อไล่นํ้าออกจากน้ำมัน จะได้นํ้ามันไบโอดีเซลที่ใส เมื่อนําไปใช้กับเครื่องยนต์ ต้องผ่านกระบวนการกรองอย่างดีอีกครั้ง (2-5 ไมครอน)

      จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ได้เดินตามรอยพ่อหลวง มีสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำงาน รับซื้อน้ำมันพืชเหลือใช้ปริมาณ 1,000-2,000 ลิตร รีไซเคิลเป็นน้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ได้ราว 600 ลิตร/วัน มีการเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบเงาล้อยาง แบรนด์ “ ไบโอแว๊ค ” อีกทั้งได้มีการขยายโอกาสไปสู่ชุมชน ต่างๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้มีงานทําเป็นจํานวน 11,628 คน  จนขณะนี้สามารถขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับพันคนให้เข้าสู่ระบบ และในปี 2560 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซล ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือ ดูแล ด้านเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ให้ที่อยู่อาศัย รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและคนยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความคิดเห็น